Odbiór odpadów

Zajmujemy się przetwarzaniem już wprowadzonych do obrotu tworzyw sztucznych, odbieramy odpady z tworzyw sztucznych by poprzez proces technologiczny doprowadzić je do poziomu przemiału lub regranulatu. Tak przygotowane tworzywo wprowadzamy do ponownego użycia.

Posiadamy wszystkie wymagane prawem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych

Oferta odbioru tworzyw sztucznych skierowana jest do:

  • Przedsiębiorstw oraz zakładów generujących odpady w drodze procesów produkcyjnych
  • Firm prowadzących recycling i segregacje odpadów, odzysk tworzyw sztucznych
  • Zakładów Gospodarki Komunalnej

Odbieramy tworzywa sztuczne z grup: poliolefiny, tworzywa styrenowe …

  • PP – Polipropylen
  • PE / HDPE / LDPE – Polietylen
  • PVC / PCW – Poli(chlorek winylu)
  • PS – Polistyren
  • ABS – terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy